KORISNIČKI SERVIS

 

USLOVI KUPOVINE

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u potpunosti. Ukoliko su uslovi za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite sajt www.rancco.rs

Opšti uslovi poslovanja

Ovim opštim uslovima korišćenja usluga Internet prodaje muške modne odeće i obuće propisana su osnovna pravila čijim će poštovanjem od strane Beoteko-prom doo Beograd, sa sedištem u ul. Trscanska , PIB 108200637, web adresa www.rancco.rs, kontakt e-mail office@rancco.rs (u daljem tekstu: Prodavac) i krajnjeg korisnika (u daljem tekstu: Kupac) biti obezbeđeno uspešno okončanje prodajnih transakcija putem On-line prodaja internet prodavnice.
Za dodatne informacije u vezi sa narudžbinom, kao i u slučaju reklamacije ili otkaza narudžbine korisnici/kupci se mogu obratiti Korisničkom servisu slanjem mail-a na online@rancco.rs ili pozivom na broj +381 11 26 23 440 (ponedeljak-petak, 10-16h).
Ovde propisani opšti uslovi poslovanja prodavca, služe da kupac na jasan i nedvosmislen način bude upoznat sa uslovima pod kojima može doći do zaključenja ugovora o kupoprodaji, načinom zaključenja takvog ugovora, svim pravima i obavezama kupca prilikom kupovine robe, kao i obaveštenjima koje prodavac dužan da uputi kupcima pre zaključenja ugovora.
Nepoštovanje ovde definisanih pravila može prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspelu narudžbinu. Pravilnikom su precizirane i posledice koje u slučaju neizvršenja transakcije ili neuspele narudžbine snose Prodavac i Kupac. Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i/ili važeće zakonske
regulative.
Ovde propisani opšti uslovi poslovanja prodavca, sastavni su deo ugovora o kupoprodaji koji će biti zaključen između
prodavca i kupca.
Kupac je u obavezi da pre svake kupovine upozna sa obaveštenjima koje je prodavac istakao na svoj sajtu, proveri sve informacije vezane za uslove poslovanja, kao i da u svemu poštuje postupak za zaključenje ugovora o kupoprodaji.
Sve porudžbine putem internet prodaje obavezujuće su i za Kupca i Prodavca istovremeno.

Načini plaćanja

Plaćanje se vrši na sledeća tri načina po izboru kupca i to:
– pouzećem – gotovinom, istovremeno sa dostavljanjem robe kupcu;
– platnom karticom pre dostavljanja robe kupcu;
– uplatom cene proizvoda na tekući račun prodavca preko naloga za uplatu ili      naloga za prenos, pre dostavljanja robe kupcu.

Kada se plaćanje robe vrši pouzećem, kupac je u obavezi da poručenu robu plati prodavcu istovremeno sa isporukom naručene robe.
Kada se roba plaća uplatom cene na tekući račun prodavca, kupac je u obavezi da ukupnu cenu poručene robe uplati na tekući račun prodavca u roku od dva dana od dana potvrđene porudžbenice od strane kupca. U suprotnom prodavac neće imati bilo kakvih obaveza prema kupcu.
Kod plaćanja robe putem platne kartice, istovremenom sa slanjem porudžbenice kupcu, ukupna cena poručene robe biće rezervisana na bankovnom računu kupca i ista će biti naplaćena od strane kupca, tek nakon što prodavac potvrdi porudžbenicu kupcu. Nakon što prodavac potvrdi poružbenicu kupcu, tako rezervisana sredstva na tekućem računu kupca
biće preneta na tekući račun prodavca.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Rancco On-line prodavnica je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
U slučaju da preskoči ili prekine proces plaćanja korišćenjem platne kartice, Kupac gubi sva prava koja su proistekla iz postupka naručivanja robe.
Rok za isporuku robe kupcu iznosi 5 radnih dana od dana potvrđene porudžbenice i izvršene isplate cene ukupno poručene robe od strane kupca, osim u slučaju državnih praznika.

Izjava o konverziji valuta:

Sva plaćanja će se vršiti u srpskoj valuti – dinarima (RSD). Iznos na koji će račun vaše kreditne kartice biti zadužen dobija se konverzijom cene u evrima u srpski dinar prema važećem kursu Narodne banke Srbije. Prilikom zaduživanja vaše kreditne kartice, isti iznos se konvertuje u lokalnu valutu prema kursu udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost blage razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Dostava

Roba se kupcu dostavlja putem nezavisne kurirske službe DExpress. Troškovi dostavljanja robe za kupovinu do 10000 dinara padaju na teret kupca, a za isnos preko 10000 dinara padaju na teret prodavca. Isporuke se obavljaju od 8 do 16 časova, svakim danom sem nedelje, samo na teritoriji Republike Srbije. Rok za isporuku robe kupcu iznosi 5 radnih dana od dana potvrđene porudžbenice i izvršene isplate cene ukupno poručene robe od strane kupca. Prilikom dostavljanja robe kupcu, kupcu će biti predat jedan primerak maloprodajnog računa, koji istovremeno predstavlja ugovorni dokument.
Prodavac se obavezuje da će u slučaju teškoća u slanju robe na sve raspoložive načine pokušati da kontaktira Kupca i isporuči kupljenu robu. Prodavac ne snosi odgovornost za nemogućnost dostavljanja robe kupcu usled okolnosti koji predstavljaju krivicu na strani kupca (nedostupnost kupca, pogrešno uneseni lični podaci kupca u porudžbenici i slično) niti u tom smislu može snositi bilo kakve troškove.
U slučaju da i pored dva pokušaja dostavljanja robe na datu adresu, roba ne bude isporučena kupac će moći da preuzme robu na adresi Rancco, Knez Mihailova 54. Prodavac je u obavezi da robu koja je unapred plaćena čuva na navedenoj adresi u narednom periodu od 14 dana, a ako je ugovorena prodaja robe pouzećem u narednom periodu od 7 dana.

Ukoliko kupac ne preuzme robu lično u navedenim rokovima, smatraće se da je kupac odustao od ugovora o kupoprodaji i
prodavac će biti slobodan da takvom robom raspolaže na način na koji to njem najviše odgovara.
Prodavac će nakon proteka ugovorenih rokova za lično preuzimanje robe, obavestiti kupca da je ugovor o kupoprodaji robe raskinut i ukoliko je roba plaćena unapred, pozvati ga da istakne zahtev za povraćaj kupoprodajne cene, umanjen za troškove pokušanog dostavljanja.
Ukoliko je roba plaćena unapred, a rokovi za njeno lično preuzimanje su istekli, prodavac će biti u obavezi da kupcu vrati
iznos isplaćene kupoprodajne cene umenjen za troškove pokušanog dostavljanja i to u roku od 14 dana o dana kada kupac uputi takav zahtev prodavcu.

Zamena

Kupac može zatražiti zamenu u roku od 14 dana od dana prijema robe, slanjem e-maila na adresu online@rancco.rs ili pozivom na broj +381 11 26 23 440 (radnim danom od 10 do 165h). Zamena robe se odnosi na zamenu veličine odeće i obuće ili zamenu modela odeće I obuće. U slučaju zamene roba se, zajedno sa popunjenim Obrascem za zamenu, dostavlja prodavcu preko kurirske službe o trošku kupca. U slučaju zamene kupac je u obavezi da robu vrati u originalnoj amabalaži, bez oštećenja i vidljivih tragova korišćenja. U suprotnom prodavac nije u obavezi da obavi zamenu.

Raskid ugovora

Kupac može raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana prijema robe. U slučaju raskida ugovora kupac je u obavezi da to učini na obrascu za raskid ugovora. Obrazac za raskid ugovora dostupan je na sajtu prodavca www.rancco.rs i može se preuzeti pismeno popuniti i svojeručno potpisati. Izjava o raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je fizički dostavljena na adresu prodavca i smatra se blagovremenom ako je upućena u roku od 14 dana od dana prijema robe.
U slučaju raskida ugovora kupac je u obavezi da istu robu vrati u originalnoj amabalaži, bez oštećenja i vidljivih znakova da je roba korišćena. U suprotnom prodavac nije u obavezi da kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene.

Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.
U slučaju raskida ugovora o kupoprodaji od strane kupca u navedenom roku, prodavac je dužan da kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene u roku od 14 dana od dana prijema jednostrane izjave kupca o raskidu ugovora, pod uslovom da je kupac u navedenom roku vratio robu prodavcu u ispravnom stanju. Ukoliko kupac nije vratio robu prodavcu u navedenom roku, rok za povraćaj primljene kupoprodajne cene se produžuje za vreme dok kupac ne vrati robu prodavcu.

Reklamacija

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarenja svojih prava u slučaju isporučene robe sa nedostatkom ili u slučaju nesaobraznosti isporučene robe.
Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
– ako odgovara opisu koji je dao trgovac, i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili
model;
– ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
– ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja,
– ako po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što         potrošač može osnovano da očekuje i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe..

Kupac reklamaciju može izjaviti preko elektronske pošte onlice@rancco.rs preko obrasca za reklamaciju u elektronskom obliku koji se može preuzeti kao trajni nosač zapisa dostupnom na stajtu prodavca, uz istovremeno dostavljanje robe prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz orginalni primerak maloprodajnog računa.
U slučaju reklamacije roba se dostavlja prodavcu preko kurirske službe trošku kupca.
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Prodavac je u obavezi da na izjavljenu reklamaciju kupca, odgovori u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, uz predlog za način otklanjanja nedostatka ili nesaobraznosti robe, kao i rokom u kome takav nedostatak ili nesaobraznost robe može biti otklonjena, ali svakako ne dužem od 15 dana. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac ima pravo da bira između zahteva za da se nesaobraznost otkloni korekcijom, zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, kupac može da pismeno zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. U zavisnosti od zahteva kupca, prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umanjenje od strane prodavca, vrati kupcu u roku od 14 dana.
Ukoliko kupac odluči da raskine ugovor dužan je da prodavcu vrati predmetnu robu u roku 3 dana od dana izjavljenog raskida ugovora. Ovde ugovoreni rok za povraćaj kupoprodajne cene može biti produžen za vreme koje je kupcu potrebno da vrati predmetnu robu. Kupac takođe ima pravo na raskid ovog ugovora ukoliko prodavac ne otkloni nesaobraznost prodate robe u utvrđenom roku. Kupac u svakom slučaju nema pravo na raskid ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.
Prodavac ne odgovara za ma kakvu eventualnu štetu koja bi mogla da bude prouzrokovana kupcu od strane robe sa nedostacima, kada je proizvođač i/ili uvoznik takve robe poznat.
Prodavac garantuje kupcu za zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od kupca, odnosno da isti neće biti upotrebljavani za
bilo koju drugu svrhu osim za svrhu realizacije ugovora o kupoprodaji robe.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi, upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
Prodavac upozorava kupca da svi eventualni sporovi mogu biti rešeni vansudskim putem, dakle sporazumom i u duhu dobre
poslovne saradnje, kao u postupku medijacije pred nadležnim sudom.

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših usluga podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima korišćenja. Prodavac se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

Autorska prava

Prodavac polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, fotografije proizvoda, vizuelne materijale, baze podataka i programerski kod) koji sadrži sajt www.rancco.rs . Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta, bez dozvole
vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava brenda RANCCO i podložno je tužbi.

Zaštita privatnosti

Prodavac poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca sajta. Podatke iz procesa registracije, kao i ostale podatke o korisniku, Prodavac neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom. Prodavac se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika sajta, osim u slučaju teškog kršenja pravila sajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Prodavac garantuje kupcu za zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od kupca, odnosno da isti neće biti upotrebljavani za bilo koju drugu svrhu osim za svrhu realizacije ugovora o kupoprodaji robe.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi, upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
Prodavac upozorava kupca da svi eventualni sporovi mogu biti rešeni vansudskim putem, dakle sporazumom i u duhu dobre
poslovne saradnje, kao u postupku medijacije pred nadležnim sudom.

U Beogradu.
(datum poslednje izmene 28. 12. 2023.)